Privacy Reglement

24-05-2018

Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling kan Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht


Uw persoonsgegevens worden door Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van tenminste zeven jaar om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de Nederlandse Belastingdienst.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmeldmogelijkheid voor de nieuwsbrief op www.wijnenvanmarc.nl. Na inschrijving ontvangt de inschrijver een mail met daarin een link ter bevestiging van de inschrijving. Na het klikken op de link is de inschrijving definitief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Reglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Wijnen van Marc en Jouwbiowijnbox

Herenweg 131

2361 EP Warmond

info@wijnenvanmarc.nl

+31 (6) 29091973